تور کیش هتل آرامیس پلاس

خدمات تور کیش هتل آرامیس پلاس

 بلیط رفت و برگشت هواپیما

  ترانسفر فرودگاهی

  اقامت در هتل پالاس کیش

  صبحانه بوفه

  استخر سونا و جکوزی

  فاصله تا مراکز خرید 6 دقیقه

  حرکت همه روزه  [ با هواپیما ]

نظرسنجی و رضایتمندی مسافران
90%
تمیزی و پاکیزگی
88%
کیفیت غذا
90%
برخورد پرسنل
90%
نزدیکی به مراکز گردشگری
نظرات خود را بنویسید
guest
11 نفر نظر داده‌اند:
Inline Feedback
مشاهده کلیه نظرات

درباره تور کیش هتل آرامیس پلاس

تور کیش هتل آرامیس پلاس

اﯾن ھﺗل ﺑﺎ زﯾر ﺑﻧﺎ ۱۶۰۰۰ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و ﻣﻌﻣﺎری ﻣدرن ﺧﺎص در ﺑﮭﺗرﯾن نقطه ﺷﮭر ﻗرار ﮔرﻓﺗه و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺳﺎﻓران و ﮔردﺷﮕری ﻗرار ﮔرﻓﺗه اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎزار و ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎ و ﺳﺎﺣل زﯾﺑﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻗرار دارد.

هتل آرامیس پلاس در آبان ماه ۱۳۹۹ افتتاح گردیده است و به سبب بهره گیری از مدیران جوان توانمند و نیروهای مجرب و همچنین موقعیت مکانی فوق العاده مورد استقبال مسافران و گردشگران بسیاری قرار گرفته است.

ھﺗل زﯾﺑﺎی آراﻣﯾس ﭘﻼس دارای ۱۷۱ ﺑﺎب اﺗﺎق ﺷﺎﻣل ۱۳۵ﺑﺎب اﺗﺎق ﺳه ﺗﺧﺗه و ۱۸ اﺗﺎق دو ﺗﺧﺗه و ۱۸ ﺳوﺋﯾت ﮐه در ﻣﺟﻣوع ظرﻓﯾت ﮐل ھﺗل ۴۷۷ ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐه در ۱۴ طﺑﻘه ﮐه ۹ طبقه اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻗرار دارد.

ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺗل ﺷﺎﻣل: ﺑوﻓه ﺻﺑﺣﺎﻧه ، اﯾﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن و ﭘرﺳرﻋت . ﺗراﻧﺳﻔر راﯾﮕﺎن. ﺷﺎرژ آب. ﭼﺎی. ﻧﺳﮑﺎﻓه (راﯾﮕﺎن) ﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎر (ﺑ ﺎ ھزﯾﻧه) ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧت . اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ( ﺣﻣﺎم اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ. ﺳروﯾس ﻓرھﻧﮕﯽ. دارای ﺳروﯾس اﯾراﻧﯽ در راه رو طﺑﻘﺎت) ﺧدﻣﺎت ﭘﺎرک ﺧودرو و…. ﻣﯽ باشد.